Zbudujemy nowy kościół

sierpień 2016 r.

Wydawałoby się, że kościołów (budynków) jest tak wiele. Być może niektórym nasuwa się pytanie: „po co kolejny”? W obliczu zmian obyczajowych i społecznych dokonujących się w niektórych krajach Europy Zachodniej i w imię nie wiadomo jak rozumianej tolerancji i wolności religijnej, budowa nowych świątyń mogłaby wielu wydawać się bezcelowa. Często sprawy duchowe ustępują miejsca sprawom materialnym, praca – przepracowaniu, środki potrzebne do przeżycia – luksusowi. Bywamy świadkami sporów dotyczących tego, co jest społeczeństwu bardziej potrzebne: kościoły czy żłobki, przedszkola i szkoły? Człowiek myślący wie doskonale, że wszystko to jest potrzebne, że trzeba uszanować potrzeby różnych ludzi. 
    My nie chcemy kościołów burzyć ani zamieniać na magazyny czy dyskoteki. Chcemy tworzyć i budować. Kościół nie pozostaje w sprzeczności z potrzebami społecznymi. Przeciwnie – jest z nimi spójny. Szanuje potrzeby różnych ludzi, słucha ich i wychodzi im naprzeciw, wypełniając swoją misję nauczania, uświęcania i duszpasterstwa. Ma On ludziom służyć, być blisko nich, pomagać i wspierać, stwarzać możliwości kontaktu z Bogiem i człowiekiem. By mógł realizować powierzoną Mu przez Boga misję oraz cele duchowe, musi posługiwać się człowiekiem oraz mieć swoje miejsce, zarówno w znaczeniu duchowym, jak i materialnym. Kościół powinien być blisko człowieka zarówno w sensie instytucjonalnym, jak i terytorialnym. Jest on ściśle związany z wiarą – wielką wartością, którą należy rozwijać i która jest mocnym fundamentem dobrego życia.
    W tym wielkim dziele Bożym jakim jest Kościół Powszechny, bierze też udział nowa Parafia pw. św. Jana Bosko w Olsztynie – Gutkowie. Nowa wspólnota przyczynia się do rozwoju Kościoła w świecie i kultywowania wartości chrześcijańskich. 
    Parafia św. Jana Bosko została erygowana przez Ks. Arcybiskupa Edmunda Piszcza 8 grudnia 1998 r. Organizacja i zarząd parafii zostały powierzone Inspektorii Warszawskiej Towarzystwa Salezjańskiego. Od 1 lipca 2011 roku proboszczem tej parafii i inicjatorem budowy kościoła był Ks. Prałat Krzysztof Szarowicz. 1 lipca 2016 r. nowym proboszczem został ks. Andrzej Baj.
1 czerwca 2014 r., rozpoczęły się prace budowlane, które trwały do 19 grudnia 2014 r. Zostały wykonane najtrudniejsze prace, tzw. ziemne: ławy i ściany fundamentowe pod całym kompleksem kościoła i plebanii. Plebania została wybudowana w stanie surowym bez dachu. Prace te były najtrudniejsze z uwagi na specyfikę robót ziemnych, takich jak np.: głębokie wykopy i wywóz ziemi. Stan zerowy został wykonany w całym kompleksie kościoła i plebanii wraz z zapleczem gospodarczym. Plebania została podciągnięta pod dach. 
    W 2016 r. został wykonany i pokryty papą dach na plebanii, zabezpieczono całą budowę przed zalewaniem stropów, ścian, ław fundamentowych, piwnic i pomieszczeń gospodarczych. Wybudowana została klatka schodowa w plebanii. Postawiono ściany zakrystii, prezbiterium, kancelarii i rozpoczęto budowę ścian kościoła.
W najbliższym czasie planowane jest wykończenie w plebanii pomieszczenia o powierzchni 170 m2 i przygotowanie w nim kaplicy parafialnej. Jednocześnie chcemy wybudować drogę dojazdową z parkingiem ok. 700 m2.
Budowanie kościoła jest zawsze wielkim wyzwaniem i przedsięwzięciem. Obejmuje wiele aspektów i płaszczyzn natury duchowej i ekonomicznej. Potrzeba wielkiej ufności w Opatrzność Bożą, ponieważ na pewno dzieło to jest wpisane w plan Boży, który chcemy realizować. Potrzeba też wsparcia duchowego i materialnego wielu ludzi dobrej woli, dlatego zwracam się z gorącą prośbą przede wszystkim o modlitwę w intencji budowy kościoła i Wspólnoty Parafialnej, a także proszę o wsparcie finansowe (adres i numer konta został podany na dole strony). 
    Obiekty sakralne na ogół trwają i żyją przez całe lata, a nawet wieki. Niemal zawsze przeżywają one swoich twórców i budowniczych. Budowany kościół nie jest dziełem ani samego proboszcza, ani dla proboszcza. Kościół będzie służył przyszłym pokoleniom duszpasterzy i wiernych.
    Jako duszpasterz Parafii św. Jana Bosko zapraszam serdecznie wszystkich czcigodnych Parafian i Gości, na uroczystość wprowadzenia mnie na urząd proboszcza, która odbędzie się w niedzielę, 28 sierpnia 2016 r., o godz. 13.00, na placu budowy, przy ul. Kresowej w Olsztynie. W czasie uroczystości zostanie postawiony i poświęcony nowy krzyż. Pragniemy również podziękować ks. Prałatowi Krzysztofowi Szarowiczowi za Jego wielki wkład w budowę tej świątyni.
                                                                                                                                                                     

Ks. Andrzej Baj

Ks. Prałat Krzysztof Szarowicz, poprzedni proboszcz parafii kierował do parafian te słowa:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 Nasza parafia istnieje od 8 grudnia 1998r., powołana dekretem ks. Abp. Edmunda Piszcza. Tworzenie nowej parafii to praca na wielu poziomach, obejmująca różne przestrzenie działalności ludzkiej. Trzeba nie tylko wybudować świątynię i dom parafialny, ale przede wszystkim zawiązać wspólnotę parafian.

Dnia 1 sierpnia 2011r. objąłem stanowisko proboszcza i rozpocząłem prace nad projektowaniem w/w dzieła. W czerwcu 2014 r. rozpoczęły się prace budowlane.

Na dzień dzisiejszy zostały wykonane:

Pod kościołem wykonana sala do spotkań duszpasterskich o pow. 130m2.

Została wykonana instalacja sanitarna do toalet przy wieży i przy salach ministranckich i duszpasterskich.

Budowę zamykamy 19 grudnia 2014r. Opłaty za tą część budowy opłacono w 70%, dlatego ośmielamy się prosić wszystkich parafian i ludzi dobrej woli, o ofiary na pokrycie pozostałych kosztów i możliwość kontynuowania dalszych prac. Proponuję ofiarę od jednej rodziny w wysokości ceny 1 tony cementu – ok. 500zł, co dałoby miesięczną wpłatę 45 zł.

Powstały obiekt sakralny na ogół trwa i żyje przez całe lata, a nawet wieki. Niemal zawsze przeżywa on swoich twórców i budowniczych. Budowany kościół, nie jest dziełem ani samego proboszcza, ani dla samego proboszcza. Kościół będzie służył przyszłym pokoleniom duszpasterzy i wiernych.

Tworzenie parafii to WIELKIE DZIEŁO – dziękuję wszystkim, którzy je wspierają modlitwą, osobistym zaangażowaniem i ofiarą. Wszystkich Darczyńców, wszystkich POMOGAJĄCYCH swoją modlitwą, osobistym zaangażowaniem i pracą, polecam wstawiennictwu i opiece św. Jana Bosko, patrona naszej parafii.

 Od 1 lipca 2016 roku posługę proboszcza pełni ks. mgr Andrzej BAJ

Wdzięczny za każdą pomoc: ks. prałat Krzysztof Szarowicz (inicjator budowy kościoła i pierwszy proboszcz Parafii)