Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się równolegle w szkole i w parafiach kandydatów. Nasza parafia również przygotowuje młodzież do przyjęcia tego sakramentu.

Spotkania z kandydatami z Parafii św. Jana Bosko odbywać się będą w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 11.00 w kaplicy św. Jana Bosko przy ul. Kresowej.

 

 

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrztu świętego:

- zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić "Abba, Ojcze!" (Rz 8,15),
- ściślej jednoczy nas z Jezusem Chrystusem,
- pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
- udoskonala naszą więź z Kościołem,
- udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Bierzmowanie jest dopełnieniem sakramentu chrztu świętego. Podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina niezatarte duchowe znamię, czyli niezatarty charakter, który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swojego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.

Kandydat do sakramentu bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. Powinien też być przygotowany do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz sprawach doczesnych.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza i słowami:„N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego"(Accipe signaculum doni Spiritus Sancti).

Bierzmowanie. Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. Katolika włącza w misję ewangelizacyjną Kościoła katolickiego. Udziela go również cerkiew prawosławna, ale wkrótce po chrzcie (czyli niemowlętom).

Do bierzmowania nawiązują w obrzędach też niektóre Kościoły protestanckie (konfirmacja), ale nie traktują one tego obrządku jako sakramentu. Kościół anglikański traktuje konfirmację jako sakrament.